Disclaimer | Privacy Statement

INFORMATIE OVER GEGEVENSVERTROUWELIJKHEID - WEBSITE

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons.

Dit document geeft informatie over hoe uw gegevens door ons worden verwerkt, evenals over uw rechten volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze verklaring tot gegevensbescherming verduidelijkt het type, het toepassingsgebied en het doeleinde van de verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van onze website (hierna de “website” genoemd). De verklaring tot gegevensbescherming is van toepassing onafhankelijk van het domein en de apparaten die worden gebruikt (bijv. pc, gsm enz.).

Wanneer we het hebben over gegevens, bedoelen we uw persoonsgegevens. Dit omvat alle informatie die kan worden gebruikt om u als persoon, direct of indirect, te identificeren.

Het type gegevens dat wordt verwerkt en de manier waarop deze worden verwerkt, zijn voornamelijk afhankelijk van het type service dat wordt gebruikt.

Lees daarom de volgende informatie zorgvuldig door.

Informatie over uw overdracht van gegevens van derden: Wanneer u persoonsgegevens over uw echtgeno(o)t(e), levenspartner, familieleden of andere derden (bijv. borgstellers) doorzendt, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Voor het doorzenden van deze gegevens is mogelijk de toestemming van deze personen vereist.  

Wie zijn wij?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit document is Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel, België.

Onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel, België of dataprotectionbenelux@opelfinance.com.

Waar worden uw gegevens verkregen en hoe worden deze gebruikt?

Wanneer u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, dat wil zeggen dat u zich niet registreert of geen andere informatie naar ons doorzendt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die door uw browser naar onze server worden doorgestuurd. Voordat u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden bezoekt, verzamelen we de volgende toegangsgegevens, die we om technische redenen nodig hebben om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid van die website te garanderen. Deze toegangsgegevens zijn het IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de inhoud van de aanvraag (bijv. de naam van de specifiek bezochte website), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de doorverwijzende URL (eerder bezochte pagina), het browsertype en -versie, het besturingssysteem.

Ook zullen we uw persoonsgegevens ontvangen wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. Persoonsgegevens in deze context zijn bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer (hierna “contactgegevens” genoemd).

Voor welk doeleinde worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrond:

In het kader van het afwegen van de verschillende belangen - gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 onder f van de AVG):

Waar nodig verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te beschermen. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • Om processen te testen en te optimaliseren voor de behoeftenanalyse en direct klantencontact, en maatregelen met betrekking tot klantenloyaliteit en verhoogde servicekwaliteit.
 • Om de IT-beveiliging en IT-activiteiten van de bank te garanderen, in het bijzonder de beveiliging van de website (zie hierboven onder “Waar worden uw gegevens verkregen en hoe worden deze gebruikt?”).

In het kader van het vervullen van precontractuele en contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder b van de AVG):

 • Wanneer u contact met ons opneemt (per e-mail), wordt de door u verstrekte informatie verwerkt met het oog op het verwerken en invullen van de contactaanvraag.
 • Voor het sluiten, het verwerken, de administratie en de uitvoering van de contractuele relatie alsook voor de doeleinden van customer service inclusief het opnemen van telefoongesprekken, chats, e-mails en andere contactverzoeken;

In het kader van de toestemming die u hebt verstrekt (artikel 6 lid 1 onder a van de AVG):

Voor bepaalde verwerkingen van persoonlijke data (bijvoorbeeld in de context van contacformulieren of het gebruik van cookies) informeren we u apart en vragen we expliciet uw toestemming voor zulke verwerking (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden).

 • Het staat u vrij te allen tijde uw verleende toestemming in te trekken met effect voor de toekomst. Deze intrekking kan, onder andere, gebeuren door de aanvraag te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

Met wie worden uw gegevens gedeeld (ontvanger) en waar bevinden zich de ontvangers?

Binnen de bank en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt toegang tot uw gegevens alleen verleend aan die werknemers die deze informatie nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Verwerkers die door ons worden ingeschakeld, kunnen hiervoor ook gegevens verkrijgen. Het zijn bedrijven gespecialiseerd op het gebied van klantenservice, IT-services, telecommunicatie, advies en consulting en verkoop en marketing. Deze gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie.

Buiten de bank worden gegevens over u alleen doorgestuurd naar derden wanneer een rechtsgrond vermeld onder “Voor welk doeleinde worden uw gegevens verwerkt?” van toepassing is, of wanneer u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht of wanneer we wettelijk verplicht zijn om de gegevens door te sturen. Wanneer uw aanvraag (per e-mail) betrekking heeft op een autoverzekeringscontract, zullen we uw gegevens delen met onze samenwerkingspartners voor verzekeringsproducten.

Hoelang worden uw gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. In het algemeen zullen uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de klantrelatie. Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke administratieplichten op basis van het Burgerlijke Wetboek en fiscale wetgeving op basis waarvan een aantal gegevens gedurende zeven tot tien jaar bewaard dienen te worden.

Om veiligheidsredenen (bijv. om ongepaste of frauduleuze handelingen aan te pakken), wordt informatie van logbestanden voor een maximale periode van 14 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd (zie hierboven onder “Waar worden uw gegevens verkregen en hoe worden deze gebruikt?”). Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, zijn vrijgesteld van de schrappingsverplichting, totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

 Uw rechten

Met betrekking tot uw gegevens en de verwerking van uw gegevens hebt u de volgende rechten:

 • recht van inzage volgens artikel 15 van de AVG (om informatie over de eigen persoonsgegevens te ontvangen);
 • recht op rectificatie volgens artikel 16 van de AVG;
 • recht op verwijdering van gegevens in overeenstemming met artikel 17 van de AVG (‘recht om te worden vergeten’);
 • recht op het beperken van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 18 van de AVG;
 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20 van de AVG;

Om deze rechten te doen gelden, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens (zie hierboven onder “Wie zijn wij?”).

 • Daarnaast hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 van de AVG.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG

Recht van bezwaar

U hebt het recht om (te allen tijde) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder e van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6 lid 1 onder f van de AVG (gegevensverwerking op basis van de afweging van belangen) om redenen die voortvloeien uit uw specifieke gegevens. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in termen van artikel 4 lid 4 van de AVG, die wordt gebruikt voor het beoordelen van kredietwaardigheid of voor reclamedoeleinden. 

Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende beschermenswaardige redenen kunnen voorleggen waarom deze gegevens moeten worden verwerkt, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de gegevens worden verwerkt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen. 

In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt het recht om (te allen tijde) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Er kan bezwaar worden ingediend zonder formulier en dit moet worden gericht aan: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130, Brussel, België dataprotectionbenelux@opelfinance.com.

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Bij gebruik van onze website dient u de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het gebruik van onze website om technische of IT-veiligheidsredenen. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Als u contact met ons opneemt via e-mail, dient u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. Zo niet kan uw aanvraag niet worden verwerkt.

Worden mijn gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering (scores)?

In de regel maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 van de AVG of profilering in het kader van toegang tot onze website, of wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. Indien dergelijke processen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt, wordt u afzonderlijk op de hoogte gebracht, wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die vanaf een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker aan het surfen is. Ze worden gebruikt om de interactie met een site vast te leggen. Ze bevatten anonieme gegevens die niet schadelijk zijn voor uw computer of mobiele apparaat.

Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.

Onze website gebruikt “sessie”-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door u af te melden. Klik op de relevante link:

BEZWAAR: GOOGLE TRACKING, GOOGLE INC.
(https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl&sig=ACi0TCga0mUi2ruqGN4Tie_8X7Cd8hW3kYGFEp4LsU2sVYtntFeApUKb3ToTOj8AYQMN8w2NA-4o7somAGAXQrPWXvY2p0iiEw#display_optout)

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld wanneer u op de bovenstaande bezwaarlinks klikt. Gelieve dit cookie niet te verwijderen, omdat het ons informeert over uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc’s gebruikt, dient u in elke browser op de links te klikken.

Of uw cookies wijzigen via de instellingen:

Instellingen Cookies

VERKLARING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("de AVG") in werking in Europa.

In het kader van de AVG vindt u bijgevoegd een nieuwe verklaring tot gegevensbescherming. Gelieve aandachtig door te nemen op welke wijze Opel Finance BVBA en onze vertrouwde partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Uw persoonlijke gegevens worden op veilige en beveiligde wijze behandeld, in overeenstemming met de huidige en aankomende wetgeving inzake gegevensbescherming. 
Lees hier de volledige 'Veklaring tot gegevensbescherming': 

VERKLARING TOT GEGEVENSBESCHERMING.PDF

CONTACT

Indien  u vra​gen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of privacy statement, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dataprotectionbenelux@opelfinance.com of schriftelijk gericht aan Opel Finance BVBA, ter attentie van: Afdeling Klantenservice, Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel.

Heeft u vragen over onze producten of diensten? U vindt onze contactgegevens terug op de Meer Info pagina, te bereiken via de navigatie.